מדיניות פרטיות

 1. במידה ואינך מסכים למדיניות הפרטיות שלהלן (להלן: “מדיניות הפרטיות”), עליך להימנע משימוש באתר.
 2. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע למדיניות הפרטיות באתר ומקבלה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד סיגמה מרקטינג, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה בסיגמה מרקטינג, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות סיגמה מרקטינג על פי מדיניות הפרטיות שלהלן.
 3. סיגמה מרקטינג שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי במדיניות הפרטיות יחול אך ורק על שימוש באתר שנעשה לאחר השינוי כאמור.
 4. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 5. כללי
  1. בעת השימוש באתר נאסף מידע על משתמש הקצה. חלק מהמידע מזהה את משתמש הקצה באופן אישי, כלומר באמצעות שם וכתובת, המוצרים שמשתמש הקצה ביקש לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו את משתמש הקצה ועוד. זהו מידע שמשתמש הקצה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומו של משתמש הקצה לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה את משתמש הקצה באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיו של משתמש הקצה (מדובר על מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמת העמודים בהם צפה משתמש הקצה, ההצעות והמוצרים שעניינו את משתמש הקצה וכן מידע הנאסף על משתמש הקצה בזמן גלישתו באתר).
  2. סיגמה מרקטינג אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות משתמש הקצה שהתקבל שלא באמצעות משתמש הקצה, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים או אתרים או בתי העסק, לרבות אלה המוצגים באתר ואשר אינם בשליטת סיגמה מרקטינג. בכל מקרה של ספק, על משתמש הקצה לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בית עסק, אתר או גוף מסחרי.
  3. הפרטים שיסופקו לסיגמה מרקטינג, יכול ויאומתו כנגד מידע אודות משתמש הקצה שיש כבר ברשות סיגמה מרקטינג או כנגד מידע דומה שסופק לסיגמה מרקטינג.
 6. רישום לאתר
  1. בעת רישום ראשוני באתר על הקונה להזין את כתובת הדואר האלקטרוני שלו ולבחור בסיסמא. כאשר הקונה מעוניין לבצע קנייה או כאשר בית עסק מעוניין לפתוח חנות באתר, עליו להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי תשלום (כרטיס אשראי).
  2. יובהר, כי הפרטים אותם מתבקש משתמש הקצה למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך רכישת המוצרים ואספקתם וללא מסירת הפרטים האמורים לא יוכל משתמש הקצה להצטרף לאתר או לרכוש מוצרים באתר.
 7. השימוש במידע
  1. השימוש במידע שיתקבל אודות משתמש הקצה עקב שימושו באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין היתר לצרכים הבאים: לאפשר שימוש של משתמש הקצה באתר; לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; לשנות או לבטל שירותים ותכנים הקיימים באתר; לאפשר רכישת מוצרים באתר; פרסום מידע ותכנים באתר; להתאים את העסקאות והמודעות שיוצגו בעת ביקורו של משתמש בקצה באתר בהתאם לתחומי ההתעניינות של משתמש הקצה.
  2. סיגמה מרקטינג נוהגת לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן של משתמש הקצה ובכלל זאת כתובת ה-IP של משתמש הקצה וכן את כל הדפים בהם ביקר משתמש הקצה בעת גלישתו. בהסכמת משתמש הקצה למדיניות הפרטיות, משתמש הקצה מביע הסכמתו כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי סיגמה מרקטינג לצרכים הבאים: יצירת קשר עם משתמש הקצה; לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים חוזרת באתר; פרסום בפלטפורמות שונות; למנוע שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר; משלוח חומר שיווקי או פרסומי למשתמש הקצה (בין על ידי סיגמה מרקטינג ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, אלא אם משתמש הקצה יציין בכתב בפני סיגמה מרקטינג כי אינו מעוניין עוד במשלוח חומר שיווקי או פרסומי כאמור. באם משתמש הקצה חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, עליו ליצור קשר עם [email protected] ולבקש להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה.
  3. סיגמה מרקטינג לא תמכור או תשכיר או תעביר את המידע האישי אודות משתמש הקצה, כפי שנמסר לה על ידי משתמש הקצה, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו אלא בהתאם לאמור להלן. על אף האמור לעיל, סיגמה מרקטינג תהיה רשאית לחשוף את המידע האישי אודות משתמש הקצה, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים: סיגמה מרקטינג קיבלה את הסכמתו של משתמש הקצה לחשוף מידע זה; חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים דרושה לשם אספקת השירותים. יודגש כי, לגורמים אלו תהא זכות מוגבלת להשתמש במידע זה למטרה שלשמה מספקת סיגמה מרקטינג את המידע, לרבות אך לא רק, אספקת שירות כלשהו, שימוש בכלי כגון פלטפורמה או תוכנה מסוימת וכיוצ”ב; כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל סיגמה מרקטינג צו שיפוטי המורה למסור את פרטיו של משתמש הקצה לצד שלישי כלשהו; במקרה של מחלוקת משפטית בין משתמש הקצה לסיגמה מרקטינג המחייבת את חשיפת פרטי משתמש הקצה; במקרה בו סיגמה מרקטינג תמצא כי פעולותיו של משתמש הקצה מפרות את תנאי השימוש או שהינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; במקרה שבו סיגמה מרקטינג תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד אחר או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שהתאגיד האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות.
 8. שימוש ב-Cookies
  1. סיגמה מרקטינג יכולה ותשתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ועל מנת להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של משתמש הקצה וכן לצרכי אבטחת מידע.
  2. משתמש הקצה יכול להימנע מקבלת “עוגיות” באמצעות שימוש בדפדפן האינטרנט.
 9. אבטחת מידע
  1. סיגמה מרקטינג מאבטחת את האתר ומיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שפעילותה של סיגמה מרקטינג מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשב, אין פעילותה זו מעניקה ביטחון וחסינות מוחלטים לשמירה על המידע. לכן, סיגמה מרקטינג אינה מתחייבת כי האתר יהיה חסין באופן מוחלט בפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בה (ובלבד שסיגמה מרקטינג נקטה אמצעים סבירים למנוע אותן).
 10. זכות לעיין במידע
  1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי סיגמה מרקטינג משמש לצורך פניה אישית אל משתמש הקצה, זכאי משתמש הקצה על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.
 11. שינויים
  1. סיגמה מרקטינג שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם. במקרה של שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, סיגמה מרקטינג תודיע על כך באמצעות הודעה בולטת בדף הבית של האתר או על-ידי שליחת הודעה ישירה למשתמש הקצה. המשך השימוש בשירות מהווה את הסכמת משתמש הקצה למדיניות פרטיות זו ולעדכונים שלה

מדיניות ביטול והחזרות

החזרות וביטולים דרך האתר בלבד

תנאים להחזרות, החלפות וביטול עסקאות שבוצעו דרך אתרhttps://moly.co.il בלבד:

ביטול הזמנת מוצרים שעדיין לא הגיעה אליכם:

ביטול הזמנה מכל סיבה שהיא שאינה תלויה בנו תחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש”ח (הנמוך בניהם).

בביטול הזמנה עקב אי יכולת לשלם בכרטיס אשראי או בגלל אי קבלת אישור מחברת האשראי, לא תחויבו בדמי ביטול.

החלפה, או החזרת מוצר לאחר שהגיע לידיכם:

אם ברצונכם להחזיר/להחליף פריט שנמצא כבר בידיכם, תוכלו לעשות זאת תוך 14 ימים מיום הגעת המוצר אליכם.

 

וזאת על פי התנאים הבאים:

 1. המוצר יוחזר כנגד הצגת חשבונית או פתק החלפה ובלבד שלא נעשה במוצר כל שימוש ו/או הוא יוחזר באריזתו המקורית כשהיא סגורה בסגירה המקורית שלו
 2. הסכום שתקבלו כהחזר יינתן לכם באותה דרך ששילמתם כלומר זיכוי בכרטיס האשראי שלכם דרכו ביצעתם את התשלום. וזאת על פי לוח הזמנים של חברות האשראי ותנאיהן.
 3. על הפריט להגיע עד 5 ימי עסקים מהודעת ההחזרה בדואר רשום בלבד (ליד: שם העסק ממנו רכשתם  לכתובת:החנות ממנה רכשתם) או במידה ותחזירו את המוצרים באמצעות שליח – הלקוח מתחייב בזאת לדאוג לאריזת המוצר בצורה נאותה ומגינה באופן בו המוצרים לא יפגעו במהלך השליחה בחזרה אל החנות ממנה רכשתם. באם כללים אלו לא ימולאו על ידכם לא נוכל לבצע את ההחזרה.
 4. דמי ביטול העסקה יהיה 5% מערך המוצר או 100 ש”ח (הנמוך מביניהם)  והוא ינוכה מהסכום שיגיע אליכם בחזרה.

אישור העסקה כפוף לשני תנאים:

 1. אישור חברת האשראי על תוקף הכרטיס ואישור הקנייה.
 2. בעת קבלת המוצר באמצעות שליח על בעל הכרטיס להציג תעודת זהות ולחתום על ספח העסקה.

מוצרים שאזלו מהמלאי

אנו משתדלים להציג באתר את המוצרים הקיימים במלאי בזמן אמת, לעיתים אוזל מלאי של מוצר מסוים מבלי שהוספק להסירו מהאתר.

במקרה זה ייצור אתכם קשר נציג האתר לעדכנכם. סיגמה מרקטינג במקרה זה אינה מתחייבת לספק את המוצר.

במידה ויהיה מוצר אחר להציע, נעשה זאת כדי שתוכלו להמיר את הזמנתכם במוצר החלופי.

 

טעויות באתר ומחירים שגויים

צוות האתר עושה כל שיכולתו לתת את המידע המדויק והנכון, לגבי המוצרים ומחיריהם אולם לעיתים ייתכן שיופיעו טעויות בתיאור המוצרים או במחיריהם.

במקרה כזה צוות האתר יודיע ללקוח על הטעות וללקוח תהיה אפשרות לשנות את הזמנתו או לבטלה.

סיגמה מרקטינג במקרה זה אינה מתחייבת לספק את המוצר.

מדיניות משלוחים וזמני אספקת מוצרים

1. ביצוע רכישה באמצעות האתר

 1.1. המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). במקרה שלאחר מכירה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך שני ימי עסקים ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול העסקה.

1.2. התשלום בגין העסקה יבוצע בכרטיס אשראי (לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי, מימוש נקודות).

1.3. המשתמש ימסור פרטים אישיים כאמור לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו.

1.4. לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק סיגמה מרקטינג את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעה באם בדוא”ל או בשיחה טלפונית, בהתאם לפרטים שמסר. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שסיגמה מרקטינג תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף להימצאות המוצר במלאי, כאמור בסעיף 1.1 לעיל. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר ותישלח למשתמש הודעה דוא”ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

1.5. מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי

.1.6. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא”ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי סיגמה מרקטינג בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא”ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה.

 1.7. רישומי המחשב הפנימיים של סיגמה מרקטינג ו/או מי מטעמה יהוו ראיה קבילה לביצוע ההזמנה כאמור.

 

2. אספקת המוצרים

 2.1. סיגמה מרקטינג תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.

 2.2. שירותי השילוח יהיו באמצעות חברת שליחויות או דואר ישראל לנקודת איסוף או לכתובת הלקוח בהתאם לסוג המוצר ולשיקול סיגמה מרקטינג. 

 2.3. סיגמה מרקטינג תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. תעריפי המשלוחים ירשמו בצורה ברורה בתהליך הרכישה, התעריף יקבע לפי מיקוד המשלוח. במידה ולא תהיה התאמה בין המיקוד שצויין לכתובת למשלוח, תהיה רשאית סיגמה מרקטינג לבטל עסקה זו. 

2.4. סיגמה מרקטינג מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש או לנקודת איסוף רלוונטית.

 2.5. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח

.2.6. מועד אספקת המוצרים יהיה עד 14 ימי עסקים למעט מוצרים שדורשים התאמה/הכנה מיוחדת. הלקוח יקבל הודעה עד 2 ימי עסקים על כל מוצר שיחרוג מ14 ימי עסקים. מועד אסקפת המוצרים באתר מתייחס לימי עבודה של חברת השליחויות (לא כולל ימי ו’-ש’, ערבי חג וחג) כאשר תחילת ספירתם הינו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.

2.7. סיגמה מרקטינג לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ומלאים שמסר המשתמש. סיגמה מרקטינג לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים לסיגמה מרקטינג מראש, סיגמה מרקטינג תנקוט במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין.

ט.ל.ח